Webdesign voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor iedere schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en RKDesigns.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RKDesigns, op alle overeenkomsten die RKDesigns sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
RKDesigns wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand doordat RKDesigns een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
Als Opdrachtgever aan RKDesigns gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag RKDesigns uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3. Levertijd

De door RKDesigns opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij RKDesigns er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Opdrachtgever de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
Indien er sprake is van meerwerk kan de RKDesigns de levertijd dienovereenkomstig verlengen.
Indien RKDesigns gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

Artikel 4. Prijs

RKDesigns is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

Artikel 5. Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
Door RKDesigns verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. RKDesigns gaat uit van de juistheid van deze informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

RKDesigns behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van RKDesigns noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door RKDesigns verstrekt zijn.
Opdrachtgever vrijwaart RKDesigns voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen dertig dagen na (deel)factuurdatum.
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van RKDesigns een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. RKDesigns heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op RKDesigns te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij RKDesigns in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
een betalingstermijn is overschreden;
de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is Opdrachtgever direct rente aan RKDesigns verschuldigd. Deze rente bedraagt 10% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan RKDesigns alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
Indien RKDesigns in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

RKDesigns heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Wijzigingen in de opdracht

Indien de omvang van de aan RKDesigns verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is RKDesigns gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 10. Oplevering

De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat RKDesigns hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.
Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

Artikel 11. Ontbinding

Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met RKDesigns gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is RKDesigns gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
Een en ander laat onverlet de overige aan RKDesigns toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
RKDesigns is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door RKDesigns verhindert, heeft RKDesigns het recht de overeenkomst te ontbinden.
Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor RKDesigns opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie RKDesigns bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan RKDesigns bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt RKDesigns zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 12. Reclames, klachten

Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat RKDesigns op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

Artikel 13. Garantie

RKDesigns staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de door hem verrichte prestatie.
Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk, zoals het installeren en implementeren van programmatuur, dan staat RKDesigns gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk, mits hij vrij was in de wijze van uitvoering daarvan, mits er niet door derden aan gewerkt is of wordt en er een software onderhoudscontract afgesloten is.
De garantieverplichtingen van RKDesigns zullen, in het geval als genoemd in het vorige lid, bestaan uit het (deels) opnieuw verrichten van de werkzaamheden.
De eventuele reis- en verblijfkosten van RKDesigns, alsmede de kosten van eventuele aanpassingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
Indien de in het eerste lid genoemde prestatie van RKDesigns heeft bestaan uit de levering van software staat RKDesigns gedurende zes maanden na levering in voor de deugdelijkheid hiervan, mits de instructies van Opdrachtnemer door Opdrachtgever ook zijn opgevolgd.
De garantieverplichtingen van RKDesigns zullen, in het geval als in het vorige lid genoemd, bestaan uit het herleveren van de software, het uitvoeren van modificaties of het gedeeltelijk crediteren van de factuur, zulks naar keuze van RKDesigns.
Te allen tijde moet RKDesigns in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens RKDesigns heeft voldaan.
Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden. Ook wordt geen garantie verleend indien Opdrachtgever gebruik maakt van illegale software, of van software waarvan RKDesigns heeft aangegeven dat deze niet compatible is met de door hem geleverde en/of geïnstalleerde software.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

RKDesigns is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan RKDesigns toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen RKDesigns verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is RKDesigns nimmer aansprakelijk.
De door RKDesigns te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
Indien de assuradeur van RKDesigns om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van RKDesigns te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
Ten aanzien van door RKDesigns geleverde software aanvaardt RKDesigns geen enkele aansprakelijkheid.
Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt RKDesigns geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van RKDesigns is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Nederlands recht is van toepassing.

© 2007 – 2015 RKDesigns.nl