Support voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op ondersteuning door RKDesigns ten behoeve van de klant die op afstand wordt uitgevoerd via diverse kanalen, bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail, door inbellen / inloggen, etcetera;
2. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van RKDesigns gelden ook voor ondersteuning op afstand;
3. Ondersteuning op afstand wordt steeds direct na uitvoering gefactureerd volgens het geldende tarief en dient binnen 8 dagen te worden betaald, tenzij andere afspraken worden gemaakt;
4. Deze service is vooral bedoeld voor vragen over de implementatie en inrichting van Joomla en is niet bedoeld als vervanging van het onderhoudscontract dat u bij RKDesigns kunt afsluiten. Iedere gebruiker van Joomla wordt dan aangeraden (alsnog) zo’n contract af te sluiten. De ondersteuning door RKDesigns (eventueel ook in contractvorm) dienst slechts als aanvulling hierop;
5. Ondersteuning op afstand is uitdrukkelijk niet bedoeld voor ontwikkeling van nieuwe zaken, zoals lay-outs, rapportagemodellen of proceduredocumenten. Deze activiteiten zullen steeds volgens het geldende tarief voor consultancy worden gefactureerd, ongeacht de locatie waar deze activiteiten zijn of worden uitgevoerd;
6. Er is geen garantie vooraf dat een afdoende oplossing kan worden geboden voor het betrokken vraagstuk. Ook een ondersteuningsactiviteit die niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing, zal in rekening worden gebracht, tenzij al direct vooraf (in geval van telefonisch contact: aan het begin van het gesprek) met zekerheid kan worden vastgesteld dat met ondersteuning op afstand geen oplossing kan worden geboden;
7. Over het algemeen is de duur van telefonische ondersteuning niet langer dan 10 minuten (meestal minder). Het genoemde tarief is afgestemd op niet meer dan 15 minuten per gesprek. Mocht dit onvoldoende zijn om de vraag te behandelen, dan wordt aangeraden een consultant in te schakelen die op locatie passende ondersteuning kan bieden;
8. Ondersteuning op afstand is niet de belangrijkste bezigheid van RKDesigns. De consultant is dan ook niet altijd bereikbaar voor telefonische ondersteuning;
9. RKDesigns neemt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook die direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn van de door RKDesigns geboden telefonische ondersteuning. De gebruiker van de software wordt geacht ten allen tijde de juistheid en toepasbaarheid van de door RKDesigns via telefonische ondersteuning geboden adviezen uitputtend te toetsen in geschikte testbestanden;
10. Ondersteuning op afstand is gratis voor vaste klanten, die meer dan 6 dagen per kwartaal betaalde consultancy afnemen. Deze service is echter geen vanzelfsprekend recht en niet onbeperkt: wanneer de telefonische ondersteuning naar het oordeel van RKDesigns onevenredig veel tijd neemt, dan zal deze tijd alsnog tegen het gebruikelijke tarief in rekening worden gebracht. RKDesigns zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen;
11. RKDesigns behoudt zich het recht voor ondersteuning op afstand zonder opgaaf van redenen te weigeren;
12. Op alle diensten van RKDesigns is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2. Ondersteuningscontract

Deze dienst wordt ook in contractvorm aangeboden.
13. De bovenstaande voorwaarden en de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van RKDesigns gelden ook voor het ondersteuningscontract;
14. Voor nieuwe klanten wordt het ondersteuningscontract voor het eerste kwartaal direct in rekening gebracht, ingaand op de eerste dag van de maand volgend op de eerste betaalde consultancydag;
15. Uiterlijk één maand vóór het einde van het eerste kwartaal wordt een ondersteuningscontract aangeboden;
16. Facturatie geschiedt tenminste 14 dagen vóór het begin van het te factureren kwartaal;
17. De betaling dient vóór het begin van het betreffende kwartaal door RKDesigns te zijn ontvangen;
18. Het ondersteuningscontract wordt steeds stilzwijgend met één kwartaal verlengd;
19. RKDesigns behoudt zich het recht voor een ondersteuningscontract zonder opgaaf van redenen te weigeren;
20. Opzegging door de klant of door RKDesigns uiterlijk één maand vóór het verstrijken van het lopende kwartaal;
21. Indien een contract op initiatief van de klant tussentijds wordt beëindigd, dan zullen reeds betaalde termijnen niet worden gecrediteerd;
22. Indien een contract op initiatief van RKDesigns tussentijds wordt beëindigd, dan zullen reeds betaalde termijnen naar rato worden gecrediteerd.
23. Wanneer naar het oordeel van RKDesigns gegronde redenen bestaan om het ondersteuningscontract per direct of per de eerstvolgende vervaldatum te beëindigen, dan zal RKDesigns de klant daarvan onmiddellijk in kennis stellen. RKDesigns behoudt zich het recht voor om het contract in zulke gevallen per direct of per de eerstvolgende vervaldatum te beëindigen;

Let op indien u rechtstreeks mailt naar support@rkdesigns.nl hierop is geen directe reactie van toepassing, echter proberen we mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden. Gebruik dit mailadres a.u.b. niet voor zaken die niets met klanten ondersteuning te maken hebben. Kijk daarvoor bij contact wat de overige mailadressen zijn. Telefonisch alleen bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 18.00 uur, in het geval dat de lijn bezet is stuur dan een sms bericht.